A szállítmánybiztosítási kárrendezés teendõi

- Szállítmánybiztosítási ajánlatkérés

A szállítmánybiztosítási károk rendezése is az általános részben leírt alapelvek szerint történik. Mégis, a módozat jellegénél fogva, számos olyan sajátos körülmény merül fel, melyekre figyelmet kell fordítani.

A szemle /Survey/

Külföldön bekövetkezett károk esetén a kötvényben feltüntetett kárbiztost (Surveyor / Average Agent) kell kihívni, hogy a kár körülményeit szemlejegyzokönyv (Survey Report) formájában rögzítse. A kárbiztos költségeit a Biztosított rendezi, majd ha a Biztosító a kárigényt elismeri, számla alapján a szemleköltségeket is megtéríti. Kisebb károk esetén nem feltétlenül praktikus a kárbiztos kihívása, hiszen a szemle költsége magasabb lehet a fölmerült kárnál. Ilyen esetekben hasznos lehet elõzetesen telefonon egyeztetni. Hasonlóképpen nem mindig indokolt hiánykároknál kárbiztos felkérése, ha a hiány tényét, mértékét a fuvarozóval fölvett jegyzõkönyv rögzíti.

Magyarországon, illetve érkezõ import tételek kárainál a Biztosító általában saját szakértõt vesz igénybe. Rendszerint az elõzetes kárbejelentés alapján döntenek arról, hogy kérnek-e szakértõi szemlét. Fontos, hogy a szemléig a károsodott vagyontárgyakat és/vagy a sérült csomagolást el kell különíteni, meg kell õrizni. A hazai szakértõi közremûködés díját a Biztosító rendszerint közvetlenül rendezi.

A kiszolgáltató fuvarozóval felvett jegyzõkönyv

A Biztosító visszkereseti jogának megõrzése szempontjából döntõ fontosságú, hogy a sérült vagy hiányos küldemény átvételekor a kiszolgáltató fuvarozó által is aláírt jegyzõkönyvben kell rögzíteni a hiányosságokat, lehetõség szerint a keletkezett kár mértékére is utalva. Így a fuvarozó mintegy elismeri a hibás kiszolgáltatás tényét, mely jó alapot teremthet a Biztosító visszkereseti eljárásához. A szállítmánybiztosítási feltételek rendszerint a fuvarozó felelõssé tételét (protest letter) is elõírják, szintén a regressz eljárás megalapozása érdekében. Légi fuvarozásnál a Cargo Damage Report (CDR form), vasútnál CIM forgalomban tényálladéki jegyzõkönyv, SZMGSZ-ben kereskedelmi jegyzõkönyv (kommmercseszkij akt) lehet jó okmány, míg közúti fuvarozásnál a CMR fuvarlevél eredeti példányán az átvevõ megjegyzésére külön rovat szolgál, bár összetettebb tényállást hasznos lehet külön jegyzõkönyvben rögzíteni, melyet a sofõr is aláír. Általában a vevõ raktárában, saját alkalmazottak által felvett és aláírt jegyzõkönyvek korlátozott bizonyító erejûek és a visszkereset szempontjából sem igazán hasznosak.

Eredeti okmányok

Bizonyos okmányoknál (elsõ sorban fuvarokmány) a Biztosító elsõsorban azért ragaszkodik az eredeti példány benyújtásához, mert arra szüksége lesz a késõbbiekben a visszkereset során. Másrészt ily módon kizárható annak lehetõsége, hogy egy kárigény a Biztosítóval és a fuvarozóval szemben egyaránt érvényesíthetõ legyen. Méltányolható körülmények esetén, kisebb összegû károknál a Biztosító alkalmasint eltekinthet az eredeti okmányok megkövetelésétõl.

A kárszámla

Hasznos segítség a kártérítés összegének megállapításához, ha a Biztosított tételesen összeállítja, hogy véleménye szerint milyen jogcímen, mekkora összeg illeti meg a Biztosítótól a káresemény kapcsán. A kárszámla tehát nem a szó jogi, vagy számviteli értelmében vett számla, hanem tételes összefoglaló a kárigényrõl. Alapelv, hogy a Biztosító olyan költségelemekre nyújt térítést, melyre díjat is szedett. FOB áron biztosított import tételnél például a tengeri hajófuvardíjra és az európai fuvarozás díjára nem kapható kártérítés. Ha a biztosítást 10 % felülbiztosítással kötötték, a megállapított árukár összegének 110 %-át fogja kifizetni a Biztosító. A kár során felmerülhetõ költségek /szemle, átcsomagolási költség, stb./ megtérítése számla alapján igényelhetõ. Az esetleges kárenyhítés költségeit elõzetes egyeztetés alapján téríti a Biztosító. Szállítmánykár kárszámla nélkül is rendezhetõ, de az segítségünkre lehet abban, hogy a kártérítés kifizetésére rövidebb idõn belül sor kerülhessen és az összegszerûségre vonatkozó nézeteltérések tisztázásában is komoly szerepe lehet.

Checklist szállítmánybiztosítási károkmányok benyújtásához:

- eredeti biztosítási kötvény (Marine Insurance Policy), ha lett kötvény kiállítva
- eredeti fuvarokmány (ok)
- kereskedelmi számla
- eredeti kárbiztosi jegyzõkönyv (Survey Report)
- eredeti fuvarozóval felvett jegyzõkönyv
- rakjegyzék (Packing list)
- fuvarozóval szembeni felszólamlás
- kárszámla
- egyéb kárköltségek számlái: tisztítás, átcsomagolás, megsemmisítés, stb.