Tennivalók kár esetén

- Elõzetes kárbejelentés

- Szállítmánybiztosítási kárrendezés teendõi

Csak semmi pánik!

A biztosításnak éppen az a feladata, hogy kár felmerülése esetén a Biztosító – a kötvényben részletezett módon és mértékben – megtérítse azt.

Káresemény bekövetkeztekor a Biztosító két irányban vizsgálódik:

- elbírálja a jogalapot: vagyis, hogy a biztosítással fedezett kockázat idézte-e elõ a kárt, valamint
- vizsgálja az összegszerûséget: azaz tételesen megállapítja, pontosan mekkora összegû kártérítés illeti meg a Biztosítottat

A károk rendezése okmányok alapján történik. Rendszerint a biztosítási feltételek részletesen szabályozzák, hogy milyen okmányokat kell a Biztosítottnak benyújtania ahhoz, hogy a Biztosító eleget tegyen kártérítési kötelezettségének.

Kárenyhítési / kárcsökkentési kötelezettsége van a Biztosítottnak, tehát kár esetén minden tõle telhetõt el kell követnie

- a már bekövetkezett károk enyhítése, csökkentése, illetve,
- további károk megelõzése, elkerülése érdekében

Amennyiben a Biztosított nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a Biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól!

Ha megállapítható ki okozta a kárt, várható hogy a Biztosító a kártérítés kifizetését követõen visszkeresetet (regressz) kísérel meg érvényesíteni a kárért felelõssé tehetõ személlyel/társasággal szemben. A Biztosítottnak ebben segítséget kell nyújtania, mindent meg kell tennie a Biztosító visszkereseti jogának fenntartása, megõrzése érdekében.

Elõzetes kárbejelentést már akkor célszerû lehet küldeni, amikor olyan eseményrõl értesülnek, mely kárigényhez vezethet, annak ellenére, hogy ekkor még rendszerint a történtek pontos körülményei és az összegszerûségek nem ismertek, s a szükséges okmányok sem mind állnak rendelkezésre. Ilyenkor a Biztosító az elõzetes bejelentés alapján a kárt nyilvántartásba veszi, visszaigazolja, s iránymutatást ad a további teendõkre, illetve a kár igazolásaként benyújtandó okmányok körére vonatkozóan.

Minden általunk közvetített biztosítási szerzõdés esetében a fölmerülõ károkat Transurance-hoz kell bejelenteni, mivel azt is feladatunknak tekintjük, hogy ügyfeleinknek kárigényük érvényesítésében segítséget nyújtsunk, képviseljük érdekeiket a Biztosító felé. Hasznos a telefon tájékoztatás is, de a kárbejelentés írásbeliséghez kötött, bár levélben, faxon, vagy e-mail formájában egyaránt történhet.

A szállítmánybiztosítási károk tekintetében még részletesebb leírással igyekszünk segíteni Ügyfeleinket kárigényük érvényesítésében.